ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಸಂಪಾದಕರು,
ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಪಣ,
#೩೩/ಎ, ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ,
ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ,
ವಿಶ್ವನೀಡಂ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೯೧

ದೂರವಾಣಿ: ೭೮೨೯೪೦೪೦೬೨

ಮಿಂಚಂಚೆ: itihasadarpana@gmail.com

ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರಂ ಬರ್ತಿಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.